W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 roku".

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Działdowie.

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli dla przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo - Osiedli.

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli dla przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo, na kadencję 2019-2023.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 11/2019 Szefa Obrony Cywilnej Miasta Działdowo z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 r.

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Traugutta w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2019 r.

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.01.2019 r. znak: IGR-II.7540.4.197.2018.

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 49 w Działdowie.

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 9C w Działdowie.

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powtórnego zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli Nr 6, 8, 9, 12 i 13 w Działdowie – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy - Miasto Działdowo – na kadencję 2019-2023.

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy okręgowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów: pieczęci okręgowej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo oraz ustalenia zasad związanych z ich stosowaniem.

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z herbu Gminy - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży - świetlica środowiskowa w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6".

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo w okręgach wyborczych nr 1 i nr 4.

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej (na kadencję: 2019-2021) Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo”.

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w Urzędzie Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Planu Akcji Kurierskiej Gminy-Miasto Działdowo”.

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029.

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2019".

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 6A zlokalizowanego w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 46 w Działdowie.

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu udostępnienia pomieszczeń i innych zasobów Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w budynku położonym w Działdowie przy ul. Zamkowej 6.

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia planu audytu wewnętrznego na rok 2019.

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m. 6 w Działdowie.

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15 m. 5 w Działdowie.

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 m. 15B w Działdowie.

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Waryńskiego 3 m. 1 w Działdowie.

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Katarzyny 23 m. 2 w Działdowie.

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 5 m. 13 w Działdowie.

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 5 m. 20 w Działdowie.

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 31 m. 5 w Działdowie.

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 1A w Działdowie.

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 12B w Działdowie.

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020 .

Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - 12 terenów.

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Polnej w Działdowie.

Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 2 września 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie do wydawania decyzji sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 3 w Działdowie do wydawania decyzji sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie do wydawania decyzji sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie do wydawania decyzji sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Socjalnej i ustalenia jej regulaminu.

Zarzadzenie nr 102/2019 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 6A zlokalizowanego w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 46 w Działdowie.

Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.

Zarzadzenie nr 107/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy - Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności.

Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2020-2030.

Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.

Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy-Miasto Działdowo.

Zarzadzenie nr 115/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków.

Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie  określenia sposobu i terminów uiszczenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020.

Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m 2 w Działdowie.

Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9B m 14 w Działdowie.

Zarządzenie nr 122/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bielnikowa 8 m 4 w Działdowie.

Zarządzenie nr 123/2019 10 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 124/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie.

Zarządzenie nr 125/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 127/2019 16 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie Nr 128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży – świetlica środowiskowa w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6”.

Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków.

Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie.

Zarządzenie nr 132/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadania z zakresu pomocy społecznej na „Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania”.

Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa.

Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia Planu audytu wewnętrznego na 2019 r.

Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Planu obrony cywilnej Gminy - Miasto Działdowo”.

Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Wieloletniego planu działania w zakresie obrony cywilnej Burmistrza Miasta Działdowo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2020-2024".

Załączniki

Powiadom znajomego