W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Działdowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Działdowo.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Urząd Miasta Działdowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Działdowo.

pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwiane na stronie podmiotowej BIP
  • odpowiedni kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • moduł wyszukiwania
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • skróty klawiszowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Działdowo.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Nina Leśna . Kontakt: bhp@dzialdowo.pl, tel. 236970446. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Działdowo odpowiada Nina Leśna , bhp@dzialdowo.pl, tel.236970446.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Zamkowej 12 (Zamek)

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek administracyjny Urzędu Miasta Działdowo posiada jedno wejście od strony ulicy Zamkowej, które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podnośnik pionowy, wejście do budynku z poziomu dziedzińca).
Zastosowano ścieżki dotykowe z polem uwagi ułatwiające dojście do budynku. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Obiekt posiada windę podnoszącą do II piętra umożliwiającą dostęp do większości wydziałów, schodołaz, korytarz o szerokości około 1,5 metra. Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z zamontowanymi przyciskami przywołującymi pomoc. 

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Obiekt posiada podnośnik pionowy, windę i schodołaz. 
W budynku znajdują się plany tyflograficzne (parter i I piętro) przy których zamontowano system umożliwiający odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego. 
W Biurze Obsługi Klienta (parter) znajduje się pętla indukcyjna. 
Od drzwi wejściowych do Biura Obsługi Klienta zamontowano ścieżki prowadzące oraz pola uwagi. 
W budynku na II piętrze znajduje się materac do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
Zastosowano oznaczenia kontrastowe wzdłuż krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów.
Wyposażono obiekt w tabliczki drzwiowe (brajl, NFC, QR)

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wjazdu na teren dziedzińca zamkowego.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 
Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym on-line. 

 

Budynek przy Pl. Mickiewicza 43 (Ratusz – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich) 

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada jedno wejście od strony fontanny, drugie od strony parkingu i trzecie od strony ulicy Jagiełły. Wejścia pierwsze i trzecie dostosowano dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem podjazdu stałego wyposażonego w poręcze i pochwyty.
Schody wejściowe do budynku od strony fontanny wyposażono w poręcz. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wszystkie pomieszczenia Urzędu Miasta znajdują się na poziomie parteru. Korytarz o szerokości ponad 1,5 metra. Brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w obecnej zamontowano przycisk przywołujący pomoc. 

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma windy. 
W budynku znajduje się pętla indukcyjna. 
W budynku znajduje się plan tyflograficzny przy którym zamontowano system umożliwiający odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego. 
Wyposażono obiekt w tabliczki drzwiowe (brajl, NFC, QR)   

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Wokół budynku znajduje się ogólnie dostępny parking z wyznaczonymi czterema miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 
Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym on-line. 

 
Budynek przy ul. Zamkowej 6 (Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych)
 
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia dostępne z poziomu gruntu, dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Obiekt posiada windę podnoszącą do wysokości poddasza umożliwiającą dostęp do większości pomieszczeń w budynku, szerokość korytarzy dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostały wyposażone w przycisk przywołujący pomoc. Nie można dostosować schodów wewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze względu na charakter zabytkowy obiektu. Zastosowano oznaczenia kontrastowe wzdłuż krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów.
Budynek został wyposażony w materac do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Obiekt posiada windę.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna.  
W budynku znajduje się plan tyflograficzny przy którym zamontowano system umożliwiający odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego.  
Wyposażono obiekt w tabliczki drzwiowe (brajl, NFC, QR).

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie działki znajdują się oznakowane miejsca postojowe z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dojazdu utwardzonym podjazdem pod sam budynek i drzwi wejściowe.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. 
Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym on-line. 

 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 (Straż Miejska)

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Brak dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak udogodnień.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak udogodnień.
Wyposażono obiekt w tabliczki drzwiowe (brajl, NFC, QR).

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku nie ma utwardzonego parkingu. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. 
Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym on-line. 

 

Aplikacje mobilne

brak

Powiadom znajomego