W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018
Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m. 12 w Działdowie

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2018”

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior-Wigor"

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2018 roku"

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9C m. 11 w Działdowie

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. Szefa Obrony Cywilnej Miasta Działdowo w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 roku

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2018 roku

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 39 w Działdowie

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 17 m. 8 w Działdowie

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 31 m. 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia procedury postępowania w procesie cząstkowej oceny pracy dyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola lub szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Polnej w Działdowie

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 27/2018
z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo na obszarze dotyczącym terenów położonych pomiędzy ul. Gminną i ul. Przemysłową

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Słonecznej 11 m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 22 w Działdowie

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 m. 14B w Działdowie

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bielnikowej 6 m. 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9C m. 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wolności 8 m. 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy pl. Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia formy sporządzania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Aleksandra Orłowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania karty mieszkańca „KARTY DZIAŁDOWIANINA”

Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 14 czerwca  2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs otwarty nr RPWM.11.02.03-IZ-00-28-001/18

Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie - Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019

Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie wyłącznie w postaci elektronicznej

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13 m. 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Traugutta w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie wyłącznie w postaci elektronicznej

Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie wyłącznie w postaci elektronicznej

Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdow

Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z herbu Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola nr 5 w Działdowie

Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 15 m. 9 w Działdowie

Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie obsady osobowej "stałego dyżuru"

Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru Burmistrza Miasta Działdowo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Grupy Sterującej projektem pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wąskiej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyboru ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej przy ul. Traugutta w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 46 m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kolejowej 16 m. 3B w Działdowie

Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 46 m. 9 w Działdowie

Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029

Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2019

Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 46 m. 7 w Działdowie

Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury, sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy - Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenie zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadanie z zakresu pomocy społecznej na organizację i prowadzenie ogrzewalni,noclegowni oraz zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla bezdomnych

Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadanie z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania

Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019

Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałek komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze  klęsk żywiołowych na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie

Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba DrogowaZałączniki

Powiadom znajomego