W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014

 

Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/349/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz.206 z dnia 10.02.2011r.)


Uchwała Nr III/13/10 w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz.207 z dnia 10.02.2011r.)

(straciła moc uchwałą nr XXI/185/12 z dnia 8 listopada 2012 roku)


Uchwała Nr III/14/10 w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz.208 z dnia 10.02.2011r.)

(zmieniona uchwałą nr VII/76/11 z dnia 16.06.2011r., straciła moc uchwałą nr XI/103/11 z dnia 10 listopada 2011r.)


Uchwała Nr III/15/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz.209 z dnia 10.02.2011r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/102/11 z dnia 10 listopada 2011r.)


Uchwała Nr III/16/10 zmieniająca uchwałę Nr XX/216/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz.210 z dnia 10.02.2011r.)


Uchwała Nr III/17/10 zmieniająca uchwalę Nr XII/203/99 Rady   Miejskiej  w Działdowie z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Działdowo oraz udzielania bonifikat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 14, poz.242 z dnia 15.02.2011r.)


Uchwała Nr III/24/10 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko - ORLIK-2012” w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 14, poz.243 z dnia 15.02.2011r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.0911-25/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w części dotyczącej pkt 14 oraz pkt 16; zmieniona uchwałą nr XX/178/12 z dnia 27 września 2012r.)


Uchwała Nr IV/34/11 w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 48, poz.788 z dnia 19.04.2011r.)

(zmieniona uchwałami: nr V/54/11 z dnia 10.03.2011r., nr VI/67/11 z dnia 28.04.2011r., nr VII/80/11 z dnia 16.06.2011r., nr VIII/84/11 z dnia 02.08.2011r., nr IX/85/11 z dnia 01.09.2011r., nr X/94/11 z dnia 29.09.2011r., nr XII/117/11 z dnia 08.12.2011r., nr XIII/122/11 z dnia 29.12.2011r.)


Uchwała Nr IV/39/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XX/218/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz.343 z dnia 21.02.2011r.)


Uchwała Nr V/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/276/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 47, poz.773 z dnia 18.04.2011r.)


Uchwała Nr V/57/11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 47, poz.774 z dnia 18.04.2011r.)


Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 47, poz.775 z dnia 18.04.2011r.)


Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych – osiedli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz.1326 z dnia 16.06.2011r.)


Uchwała Nr VI/61/11 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz.1339 z dnia 20.06.2011r.)


Uchwała Nr VI/63/11 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/298/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz.1340 z dnia 20.06.2011r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131-215/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały w części dotyczącej § 1 ust.3 w zakresie zapisu „... przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do odtworzenia nawierzchni gruntu, trwałych nasadzeń lub zabudowy”.)


Uchwała Nr VI/64/11 w sprawie  pozbawienia  kategorii drogi gminnej działki oznaczonej Nr 864/3 z mapy 07 o obszarze 0,0067 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr EL1D/00018718/7 i działki Nr 864/4 z mapy 07 o obszarze 0,0061 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr EL1D/00018718/7, stanowiących część ul.Elizy Orzeszkowej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz.1341 z dnia 20.06.2011r.)


Uchwała Nr VI/68/11 w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz.1342 z dnia 20.06.2011r.)

(zmieniona uchwałą nr X/92/11 z dnia 29 września 2011 r.)


Uchwała Nr VI/69/11 w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym, trenerom i działaczom sportowym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz.1343 z dnia 20.06.2011r.)


Uchwała Nr VI/70/11 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz.1344 z dnia 20.06.2011r.)


Uchwała Nr VII/72/11 w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 110, poz.1807 z dnia 05.08.2011r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131-294/11 z dnia 22 lipca 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały w części dotyczącej § 3 oraz § 5 ust. 2 pkt 3)


Uchwała Nr VII/73/11 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 110, poz.1808 z dnia 05.08.2011r.)


Uchwała Nr VII/76/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 110, poz.1809 z dnia 05.08.2011r.)

(straciła moc uchwałą nr XI/103/11 z dnia 10 listopada 2011r.)


Uchwała Nr VIII/82/11 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(straciła moc uchwałą nr XIII/126/11 z dnia 29 grudnia 2011r.)


Uchwała Nr IX/88/11 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 142, poz.2255 z dnia 30.09.2011r.)


Uchwała Nr IX/89/11 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 149, poz.2318 z dnia 11.10.2011r.)


Uchwała Nr X/90/11 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/169/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 172, poz.2581 z dnia 17.11.2011r.)


Uchwała Nr X/91/11 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej Nr 1577/1 z mapy 08 o obszarze 0,0070 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr EL1D/00018718/7 stanowiącej część ul.Okrężnej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 172, poz.2582 z dnia 17.11.2011r.)


Uchwała Nr X/92/11 zmieniająca uchwałę Nr VI/68/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 172, poz.2583 z dnia 17.11.2011r.)


Uchwała Nr X/98/11 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo służebnością przesyłu

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 172, poz.2584 z dnia 17.11.2011r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131-382/11 z dnia 2 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały w części dotyczącej § 2 ust.3)


Obwieszczenie Nr 2 Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VI/60/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy - Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 177, poz.2680 z dnia 24.11.2011r.)


Uchwała Nr XI/100/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.177, data ogł. 17.01.2012r.)


Uchwała Nr XI/101/11 w sprawie nadania Statutu  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.178, data ogł. 17.01.2012r.)


Uchwała Nr XI/102/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.519, data ogł. 01.02.2012r.)

(straciła moc uchwałą nr XXI/183/12 z dnia 8 listopada 2012 roku)


Uchwała Nr XI/103/11 w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.520, data ogł. 01.02.2012r.)

(straciła moc uchwałą nr XXI/184/12 z dnia 8 listopada 2012 roku)


Uchwała Nr XI/104/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku

(Dziennik Ucolor: rgb(0, 0, 0);/spana href=rzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.521, data ogł. 01.02.2012r.)


Uchwała Nr XI/105/11 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy podatkowych w  sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.522, data ogł. 01.02.2012r.)


Uchwała Nr XI/106/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/276/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr V/52/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.179, data ogł. 17.01.2012r.)


Uchwała Nr XI/108/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Działdowo   oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.216, data ogł. 19.01.2012r.)

(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-304/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. stwierdziło nieważność § 5 ust.7, ust.9, ust.10, ust. 12 oraz § 6 ust.12 tej uchwały; zmieniona uchwałą nr XV/134/12 z dnia 22 marca 2012 r.)


Uchwała Nr XI/109/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.180, data ogł. 17.01.2012r.)


Uchwała Nr XII/111/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/190/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.318, data ogł. 25.01.2012r.)


Uchwała Nr XII/114/11 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.319, data ogł. 25.01.2012r.)


Uchwała Nr XII/115/11 w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.320, data ogł. 25.01.2012r.)


Uchwała Nr XIII/120/11 w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.1629, data ogł. 21.05.2012r.)

(zmieniona uchwałami: nr XIV/129/12 z dnia 30.01.2012r., nr XV/140/12 z dnia 22.03.2012r., nr XVI/152/12 z dnia 26.04.2012r., nr XVII/154/12 z dnia 29.05.2012r., nr XVIII/162/12 z dnia 21.06.2012r., nr XIX/175/12 z dnia 14.08.2012r., nr XXI/188/12 z dnia 08.11.2012r., nr XXII/198/12 z dnia 28.12.2012r.)


Uchwała Nr XIII/125/11 w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.713, data ogł. 14.02.2012r.)


Uchwała Nr XV/134/12 zmieniająca uchwałę Nr XI/108/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.1512, data ogł. 10.05.2012r.)

(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-106/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 1 oraz § 1 pkt 4)


Uchwała Nr XV/135/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.1612, data ogł. 18.05.2012r.)

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131-117/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w części dotyczącej § 3 pkt 2 oraz § 6 ust.1 zdanie 3; zmieniona uchwałą nr XVII/157/12 z dnia 29 maja 2012r.) - straciła moc uchwałą Nr XXIV/224/13 z dnia 28 marca 2013r.


Uchwała Nr XVII/157/12 zmieniająca uchwałę Nr XV/135/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.2039, data ogł. 17.07.2012r.)

(straciła moc uchwałą Nr XXIV/224/13 z dnia 28 marca 2013r.)


Uchwała Nr XVIII/165/12 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej Nr 130/1 z mapy 07 o powierzchni 0,0135 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr EL1D/00036237/3 stanowiącej część ul.Rzemieślniczej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.2064, data ogł. 18.07.2012r.)


Uchwała Nr XIX/171/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/190/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.2514, data ogł. 19.09.2012r.)


Uchwała Nr XIX/177/12 w sprawie utworzenia Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie oraz nadania statutu

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.2515, data ogł. 19.09.2012r.)


Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „ Moje Boisko – ORLIK – 2012” w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.2855, data ogł. 25.10.2012r.)


Uchwała NR XX/179/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dokonania podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.2856, data ogł. 25.10.2012r.)


Uchwała Nr XXI/182/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3474, data ogł. 13.12.2012r.)Uchwała Nr XXI/183/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3114, data ogł. 21.11.2012r.)


Uchwała Nr XXI/184/12 w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3115, data ogł. 21.11.2012r.)Uchwała Nr XXI/185/12 w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3116, data ogł. 21.11.2012r.)


Uchwała Nr XXI/186/12 w sprawie obniżenia ceny skupu  żyta  przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2013 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3117, data ogł. 21.11.2012r.)


Uchwała Nr XXI/191/12 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3475, data ogł. 13.12.2012r.)Uchwała Nr XXI/192/12 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3476, data ogł. 13.12.2012r.)


Uchwała Nr XXI/193/12 w sprawie dokonania podziału Gminy-Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz.3477, data ogł. 13.12.2012r.)


Uchwała Nr XXII/194/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1095, data ogł. 08.03.2013r.)

(straciła moc uchwałą nr XXIII/209/13 z dnia 21 lutego 2013r.)


Uchwała Nr XXII/201/12 w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1116, data ogł. 11.03.2013r.)

(zmieniona uchwałami: nr XXIII/217/13 z dnia 21.02.2013r., nr XXIV/222/13 z dnia 28.03.2013r., nr XXV/231/13 z dnia 25.04.2013r., nr XXVI/235/13 z dnia 06.06.2013r., nr XXVII/242/13 z dnia 01.07.2013r.,)


Uchwała Nr XXIII/209/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1096, data ogł. 08.03.2013r.)


Uchwała Nr XXIII/210/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1097, data ogł. 08.03.2013r.)


Uchwała Nr XXIII/213/13 w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1098, data ogł. 08.03.2013r.)


Uchwała Nr XXIII/214/13 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1099, data ogł. 08.03.2013r.)


Uchwała Nr XXIII/217/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2732, data ogł. 27.09.2013r.)


Uchwała Nr XXIV/222/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2733, data ogł. 27.09.2013r.)


Uchwała Nr XXV/230/13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.1907, data ogł. 20.05.2013r.)


Uchwała Nr XXV/231/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2734, data ogł. 27.09.2013r.)


<sfont-size:12px;color: pan="" style="font-family: 'trebuchet ms', helvetica, sans-serif;">Uchwała Nr XXVI/235/13<sfont-size:12px;color: pan="" style="font-family: 'trebuchet ms', helvetica, sans-serif;"><sfont-size:12px;color: pan="" style="font-family: 'trebuchet ms', helvetica, sans-serif;"> w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2735, data ogł. 27.09.2013r.)


Uchwała Nr XXVI/241/13 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2272, data ogł. 12.07.2013r.)


Uchwała Nr XXVII/242/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2736, data ogł. 27.09.2013r.)


Uchwała Nr XXVIII/245/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2737, data ogł. 27.09.2013r.)


Uchwała Nr XXVIII/246/13 w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.2949, data ogł. 24.10.2013r.)


Uchwała Nr XXIX/248/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3209, data ogł. 28.11.2013r.)


Uchwała Nr XXIX/249/13 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3164, data ogł. 21.11.2013r.)


Uchwała Nr XXIX/253/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3240, data ogł. 29.11.2013r.)


Uchwała Nr XXIX/254/13 w sprawie podatku od środków transportowych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3241, data ogł. 29.11.2013r.)


Uchwała Nr XXIX/255/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3242, data ogł. 29.11.2013r.)


Uchwała Nr XXIX/256/13 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo oraz udzielania bonifikat

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3419, data ogł. 11.12.2013r.)


Uchwała Nr XXX/260/13  w sprawie  zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3614, data ogł. 18.12.2013r.)


Uchwała Nr XXX/261/13 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz.3615, data ogł. 18.12.2013r.)


Uchwała Nr XXXI/269/13 w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/216/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008r. dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 7 stycznia 2014 roku, poz.17)


Uchwała Nr XXXI/270/13 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27 stycznia 2014 roku, poz. 303)


Uchwała Nr XXXI/274/13 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2014 rok

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 21 stycznia 2014 roku, poz. 232)


Uchwała Nr XXXI/275/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 9 stycznia 2014 roku, poz. 61)


Uchwała Nr XXXI/280/14 w sprawie  zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 21 stycznia 2014 roku, poz. 233)


Uchwała Nr XXXII/282/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 marca 2014 roku, poz.1311)


Uchwała Nr XXXII/284/14 w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania   finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 marca 2014 roku, poz.1312)


Uchwała Nr XXXIII/285/14 w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasto Działdowo na lata 2014-2020”

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 13 marca 2014 roku, poz.1199)


Uchwała Nr XXXIII/286/14 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 21 lutego 2014 roku, poz.948)


Uchwała Nr XXXIV/289/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy - Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 24 lutego 2014 roku, poz.975)


Uchwała Nr XXXV/292/14 w sprawie przyjęcia Statutu Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 23 kwietnia 2014 roku, poz.1663)Uchwała Nr XXXV/293/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/282/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia  pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 marca 2014 roku, poz.1313)

Uchwała Nr XXXV/294/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 marca 2014 roku, poz.1314)

Uchwała Nr XXXV/295/14 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 23 kwietnia 2014 roku, poz.1664)


Uchwała Nr XXXV/302/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 marca 2014 roku, poz.1289)

Uchwała Nr XXXV/303/14 w sprawie  zmian w podziale Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 23 kwietnia 2014 roku, poz.1665)


Uchwała Nr XXXV/304/14 w sprawie zmian w podziale Gminy-Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 23 kwietnia 2014 roku, poz.1666)

Uchwała Nr XXXV/305/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 23 kwietnia 2014 roku, poz.1667)

Uchwała Nr XXXV/306/14  w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 marca 2014 roku, poz.1290)

Uchwałą z dnia 23-04-2014r. Nr 0102-86/14 Kolegium Reginalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność uchwały

Uchwała Nr XXXVI/314/14 w sprawie zwolnień z opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

(Uchwałą Nr 0102-112/14 z dnia 22 maja 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność tej uchwały).

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2014 roku, poz.1715)
 

Uchwała Nr XXXVI/316/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2014 roku, poz.1716)
 

Uchwała Nr XXXVI/323/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

(Uchwałą Nr 0102-110/14 z dnia 22 maja 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność § 3,  § 6 ust.1,  § 7 ust.1 pkt 1 i pkt 3,  § 7 ust. 7 oraz pkt 2 lit. a-d załącznika nr 3 do tej uchwały).

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2014 roku, poz.1717)
 

Uchwała Nr XXXVI/324/14 w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku, poz.2080)


Uchwała NR XXXVII/328/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz.2261)


Uchwała Nr XXXVII/330/14 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lipca 2014 roku, poz.2470)


Uchwała Nr XXXVII/331/14 w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz.2262)


Uchwała Nr XXXVII/335/14 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lipca 2014 roku, poz.2471)


Uchwała Nr XXXVII/337/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/349/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w srawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pienieżnych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lipca 2014 roku, poz.2472)


Uchwała Nr XXXVII/338/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz.2263)


Uchwała Nr XXXVIII/344/14 w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek opłaty targowej

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2014 roku, poz.2804)


Uchwała Nr XXXVIII/345/14 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/323/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2014 roku, poz.2805)


Uchwała Nr XXXVIII/347/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2014 roku, poz.2806)


Uchwała Nr XXXIX/348/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku, poz.4134)
 

Uchwała Nr XXXIX/349/14 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2014 roku, poz.3604)
 

Uchwała Nr XXXIX/350/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2014 roku, poz.3605)
 

Uchwała Nr XXXIX/353/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2014 roku, poz.3254)


Uchwała Nr XXXIX/358/14 w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 16 listopada 2014r.

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2014 roku, poz.3606)
 

Uchwała Nr XL/363/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2014 roku, poz.3601)
 

Uchwała Nr XL/365/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2014 roku, poz.3602)
Powiadom znajomego