W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPodstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r.  poz. 783 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr XXXVI/351/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 79, poz. 1301).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).
7. Uchwała Nr XXIII/209/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 1096).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia (druk można pobrać ze strony internetowej lub  bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego,  ul. Zamkowa 12, pokój nr 3).
2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata skarbowa:
a) 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
b) 53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia),
c) 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
d) 24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.
Opłata skarbowa płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zezwolenia  w formie decyzji administracyjnej.
 
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1) do 1 miesiąca,
2) do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera zezwolenie osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


 


Załączniki

Powiadom znajomego