W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętamiPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr XIX/186/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016 r. poz. 2990 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
- wniosek (druk można pobrać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Zamkowa 12, pokój nr 3),
- dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi,
- decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt,
- w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.),
- dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu Gminy-Miasto Działdowo zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie lokalizacji schroniska,
- dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt z określeniem lokalizacji punktów takiej opieki,
- dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami,
- oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie,
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne; w/wym. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wynosi 616,00 zł,
b) za zmianę zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wynosi 308 zł,
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata skarbowa płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn. Tytuł wpłaty: opłata skarbowa za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Termin załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie składa się w Wydziale Organizacyjnym – parter, pok. nr 1.
Załączniki

Powiadom znajomego