W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i/lub zbiorowego odprowadzania ściekówPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
- wniosek (druk można pobrać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Zamkowa 12, pokój Nr 3),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał).

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków  powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres,
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,
6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Kogo dotyczy:
Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które:
1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej,
2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu przedmiotowej działalności.
Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Opłaty
Opłata skarbowa:
1) 616 zł – stawka opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności w zakresie:
a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków.
2) 50% stawki opłaty skarbowej wskazanej w pkt 1 – za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.
3) Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane; zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek; prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.
Opłata skarbowa płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr:

74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)

Termin  i sposób załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.
Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Inne informacje:
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:
1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;,
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyć jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:
1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie,
2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa,
3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego;,
4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 


Załączniki

Powiadom znajomego