W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


 

Postawa prawna
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1314 ze zm.).

Podmioty uprawnione
I. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogą wystąpić:
1) osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych,
2) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
3) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, przy czym dotyczy to wyłącznie nieruchomości,
4) osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały :
a) w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 05.12.1990 r.
b) na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. poz. 279 oraz 1985 r. poz. 99) w tym osoby, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały po dniu 13.10.2005 r.
5) osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób o których mowa powyżej.

II. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2 ww. ustawy tj. „ Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.”

III. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

Wymagane dokumenty
1) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (druk do pobranie w tut. Urzędzie lub ze strony internetowej urzędu),
2) aktualny, co do treści na dzień złożenia wniosku odpis, kserokopia lub wydruk elektroniczny z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia,
3) aktualny, co do treści na dzień złożenia wniosku odpis, kserokopia lub wydruk elektroniczny z księgi lokalowej – dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
5) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia pełnomocnika),
6) w przypadku osób prawnych: odpis z KRS-U lub uwierzytelniona kserokopia odpisu z KRS-U.

Opłaty
1) 10,00 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji, płatna gotówką w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Działdowo 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 PKO BP S.A. Opłata pobierana jest od wydania decyzji dot. całej działki. Nie pobiera się jej od poszczególnych wniosków osób posiadających ułamkowy udział w użytkowaniu wieczystym danej działki.
2) 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, płatne gotówką w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Działdowo Nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 PKO BP S.A.
3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego. Obie wartości wyceniane są przez rzeczoznawcę majątkowego w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
4) Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/349/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ww. bonifikata przysługuje użytkownikom wieczystym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkalne i inne niż mieszkalne, bonifikata zostanie udzielona wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni lokali mieszkalnych. Powierzchnia ta zostanie wyliczona proporcjonalnie w stosunku do powierzchni wszystkich lokali znajdujących się na nieruchomości.
Ww. bonifikata przysługuje w wysokości:
a) 70% - w przypadku gdy przekształcenie następuje na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych,
b) 95% -w przypadku gdy przekształcenie następuje na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa.
Ww. bonifikaty udziela się użytkownikowi wieczystemu, który w dacie wydania decyzji o przekształceniu, nie posiada zaległości wobec Gminy–Miasto Działdowo z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem o przekształcenie.
5) Opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się na wniosek użytkownika na raty roczne na okres nie dłuższy niż 20 lat.W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty stanowi pomoc publiczną (de minimis).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12,
13-200 Działdowo (parter pok. nr 1)

Sposób załatwienia sprawy
Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W przypadku barku przesłanek ustawowych wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowaniu w sprawie.  

Termin załatwienia sprawy
nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Wydział prowadzący
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji, pok. nr 21, III piętro, tel. (23) 697-04-58.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego