Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xlsx
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.doc
załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej.xlsx
załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo.doc
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.pdf