W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydanie / wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. 

Wymagane dokumenty
1. Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm przedstawiającą wizerunek twarzy w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
2. Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
3. W przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty - dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Dowolny organ gminy na terytorium RP

Opłaty
Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy
30 dni

Miejsce odbioru dokumentu:
W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Pozostałe informacje:
1. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście za wyjątkiem:
a) osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w imieniu której wniosek składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia, których obecność nie jest wymagana przy składaniu wniosku o dowód osobisty.
2. Osoby obowiązane do posiadania dowodu osobistego mogą same złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
3. Osoby, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie mogą same złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego powiadamiają o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
4. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:
a) która nie ukończyła 12 roku życia,
b) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (dowód wydaje się na 12 miesięcy)
c) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
5. Dowód osobisty odbiera się osobiście, za wyjątkiem:
a) osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny,
b) osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub kurator,
c) osób chorych i niepełnosprawnych, od których wniosek o dowód był przyjmowany w miejscu ich pobytu, za których odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu,
d) odbiór dowodu osobistego przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.
Wyjątek stanowi dziecko, które nie ukończyło 5 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 5 rok życia i nie ukończyło 12 roku, jeśli było obecne przy składaniu wniosku. 
6. Dowód osobisty wydawany jest na 10 lat.
7. Dzieciom, które nie ukończyły 12 roku życia dowód osobisty wydawany jest na 5 lat.
8. Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się posiadany dowód osobisty.
9. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego. 

Przyczyny złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego:
1. Upływ terminu ważności dowodu osobistego. W takim przypadku wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.
2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.
3. Zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym.
4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. W takim przypadku wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. Z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
3. Z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego.
4. Po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. 


 

 

 

 

Powiadom znajomego