W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 


 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

2. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

3. Przy zameldowaniu na pobyt stały odpowiednio:

  - karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

  - dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,

  - zezwolenie na pobyt stały,

  - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

  - decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

  - w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodzin obywatela UE – ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

4. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy odpowiednio:

  - wiza,

  - w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

  - w przypadku obywateli UE – ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,

  - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. 

5. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

Opłaty

1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.

2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy podlega opłacie w wysokości 17 zł.

3. W przypadku gdy osoba zgłaszająca zameldowania działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Działdowo

Wydział Spraw Obywatelskich

Pl. Mickiewicza 43

13 – 200 Działdowo

(ratusz miejski, pok. nr 1)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca pobytu stałego lub wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

 

Pozostałe informacje

1. Obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Pozostali (niewymienieni w pkt 1) cudzoziemcy są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni. 

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego