W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia 4 egzemplarze (forma papierowa + forma elektroniczna) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 4 egzemplarze (forma papierowa + forma elektroniczna);
Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 w wyżej wymienionym rozporządzenia) zaś raport będzie składany razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia).
Karta informacyjna wykonana zgodnie z art.62a wyżej wymienionej ustawy winna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, a w szczególności dane o:

 

1)rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2)powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3)rodzaju technologii,
4)ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5)przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6)rozwiązaniach chroniących środowisko,
7)rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8)możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9)obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10)wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11)przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12)ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13)przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14)pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

 

3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie ono oddziaływać;

 

4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać i teren działek przylegających bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie.

 

5. Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł.

 

6. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictw zgodnie z art.33 Kpa wraz z opłatą skarbową.

 

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości od wydania decyzji - 205 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłata skarbowa powinna być uiszczona w formie gotówkowej w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy 74 1020 35 41 0000 5702 0270 1605 PKO Bank Polski S.A. Oddział w Olsztynie z adnotacją: za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
13-200 Działdowo ul. Zamkowa 12 (parter pok. Nr 1)

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Termin załatwienia sprawy
2 miesiące od daty złożenia wniosku, w przypadkach niezależnych od Urzędu termin może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji, - II piętro pok. Nr 21 tel. 23/ 697-04-55.

 

Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca.
Decyzję odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
ul. Kajki 10/12 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego