Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o XXXIX sesji.pdf
Projekt uchwały - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
Projekt uchwały - warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
Projekt uchwały - określenie zasad sprawienia pogrzebu.pdf
Projekt uchwały - plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo na rok 2018.pdf
Projekt uchwały - dokonanie podziału m. Działdowo na okręgi wyborcze.zip
Projekt uchwały - podział na stałe obwody głosowania.zip
Projekt uchwały - wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie działki będącej własnością Skarbu Państwa.pdf
Projekt uchwały - przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Projekt uchwały - sprzedaż nieruchomości przy Pl.Mickiewicza 26.pdf
Projekt uchwały - zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf
Projekt uchwały - delegaci do stowarzyszenia.pdf
Projekt uchwały - zmiana WPF.zip
Projekt uchwały - zmiany w budżecie.zip
Projekt uchwały - zmiana uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków.pdf
Projekt uchwały - pomoc finansowa dla Gminy Murowana Goślina.pdf
Projekt uchwały - zwolnienie MSD z obowiązku wpłaty nadwyżki środków budzetowych.pdf