W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gminProblematykę wchodzącą w zakres niniejszego opracowania regulują:

* ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w tym:
- rozdział 7 „Związki i porozumienia międzygminne” – art. 64-74
- rozdział 9 „Stowarzyszenia gmin” – art. 84-84a.
* Statut Gminy-Miasto Działdowo - § 11 – 13 (zob. menu Prawo lokalne – Statut)


-  W y c i ą g  -
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział  7
Związki i porozumienia międzygminne
Art.  64.  [Utworzenie związku międzygminnego]
1.  W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a.
2.  Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin.
3.  Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
4.  Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu.
5.  Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.
Art.  65.  [Podmiotowość i samodzielność związku międzygminnego]
1.  Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2.  Związek posiada osobowość prawną.
Art.  66.  [Informacja o zamiarze przystąpienia do związku międzygminnego]
Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.
Art.  67.  [Statut związku międzygminnego]
1.  Utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej gminy.
1a.  Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą.
1b.  Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu statutu. Przepisy art. 89 ust. 2 i art. 98 stosuje się odpowiednio.
1c.  W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje wójt jednej z gmin upoważniony przez wójtów pozostałych gmin.
2.  Statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku;
2) uczestników i czas trwania związku;
3) zadania związku;
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania;
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku;
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku;
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych;
8) zasady i tryb likwidacji związku;
9) inne zasady określające współdziałanie.
2a.  Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2b.  Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.
3.  (uchylony).
Art.  67a.  [Zmiany statutu związku]
1.  Zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie uchwały. Przepisy art. 67 ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio.
2.  Uchwałę zmieniającą statut związku przewodniczący zgromadzenia związku przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom gmin uczestniczących w związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do związku nowej gminy - również radzie tej gminy.
3.  Rada gminy może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku.
4.  Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art.  67b.  [Likwidacja związku]
1.  Związek podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonych w statucie.
2.  Po zakończeniu likwidacji związek przekazuje wojewodzie informację o zakończeniu likwidacji oraz wniosek o wykreślenie związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 ust. 1.
3.  Informacja o wykreśleniu związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 ust. 1, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art.  68.  [Rejestracja związku międzygminnego]
1.  Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.
1a.  Wpisu w rejestrze związków międzygminnych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wojewody.
1b.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, może dotyczyć:
1) rejestracji związku międzygminnego;
2) zmiany statutu związku międzygminnego;
3) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych.
1c.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia.
1d.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.  (uchylony).
3.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku międzygminnego,
b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego,
c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych,
2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego,
3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego,
4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych,
5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2-4,
6) sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,
7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków międzygminnych,
8) tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych
- mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach dokonywania wpisów w rejestrze związków międzygminnych oraz ogłaszania aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że rejestr związków międzygminnych powinien zawierać w szczególności nazwę związku międzygminnego i jego siedzibę, oznaczenie gmin uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.
Art.  69.  [Zgromadzenie związku międzygminnego]
1.  Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej zgromadzeniem.
2.  W zakresie zadań zleconych związkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy.
3.  Do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.
Art.  70.  [Skład zgromadzenia. Przedstawiciele gminy]
1.  W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku.
2.  Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
3.  Statut może przyznawać określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.
Art.  71.  [Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie]
Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.
Art.  72.  [Sprzeciw od uchwały zgromadzenia]
1.  Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
2.  Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
3.  Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
4.  Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do związków międzygminnych utworzonych na podstawie art. 64 ust. 4.
Art.  73.  [Zarząd związku jako organ wykonawczy]
1.  Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2.  Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków.
3.  O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
Art.  73a.  [Gospodarka finansowa związku międzygminnego]
1.  Do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.
2.  Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.
Art.  73b.  [Przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny]
1.  Do związku międzygminnego może przystąpić powiat. W takim przypadku następuje przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny, o którym mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130).
2.  Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 72c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stosuje się odpowiednio.
Art.  74.  [Porozumienia międzygminne]
1.  Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
2.  Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Art.  75.  
(uchylony).
Rozdział  8
(uchylony).
Rozdział  9
Stowarzyszenia gmin
Art.  84.  [Utworzenie i statut stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego]
1.  W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
2.  Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.
3.  Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Art.  84a.  [Przystępowanie gmin do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych]
Zasady przystępowania gminy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.


Gmina - Miasto Działdowo jest członkiem:

* Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z siedzibą w Olsztynie (wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9 maja 1992r. pod Nr 66; Statut ogłoszono w Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego Nr 11 z dnia 1 czerwca 1992r. ) na mocy uchwały Nr III/17/92 Rady Miejskiej Działdowo z dnia 4 kwietnia 1992r. w sprawie przystąpienia Miasta Działdowo do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Adres Związku:
10-950 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

www.zgwm.pl
e-mail: zgwm@zgwm.pl

tel./fax: (89) 527-60-75

* Założycielem międzygminnego związku pod nazwą: Ekologiczny Związek Gmin ”DZIAŁDOWSZCZYZNA” z siedzibą w Działdowie (wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 176 z datą 24 lutego 1998r.; Statut Związku wszedł w życie z dniem 12 marca 1998r., tj. z dniem jego ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Ciechanowskiego Nr 6, poz.23 z dnia 12 marca 1998r.) na mocy uchwał  Rady Miejskiej w Działdowie:
 - Nr XXVIII/31/97 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 9 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin ”DZIAŁDOWSZCZYZNA”,
 - Nr XXXI/74/97 z dnia 21 listopada 1997r. w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin ”DZIAŁDOWSZCZYZNA”.
 Adres Związku: 13-200 Działdowo, ul. Przemysłowa 61
www.dzialdowszczyzna.pl; www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl;
e-mail: ezgmin1@poczta.onet.pl
tel.: 23 / 697-65-18, fax: 23 / 697-56-49
                                              
* Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” z siedzibą w Olsztynie na mocy uchwały nr XI/80/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 25 czerwca 2015 r.;
Gminę – Miasto Działdowo w Stowarzyszeniu na mocy uchwały XXXIX/345/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. reprezentują delegaci w osobach:
 - Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo,
 - Edyta Cherkowska - pracownik Urzędu Miasta Działdowo.

* Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” na mocy uchwały  nr VII/51/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2015 r.

* Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” na mocy uchwały nr XIV/119/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r.Opracował: Sekretarz Miasta – Tadeusz Marchlewicz

Powiadom znajomego