W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Podatek od środków transportowych

 

Podatek od środków transportowych


Podstawa prawna

Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych uregulowane są ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).

 

Stawki górnych granic kwotowych podatku ogłoszone są przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim.

 

Stawki górnych granic kwotowych podatku ogłoszone są przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim.Stawki, o których mowa w załącznikach nr 1-3 do ustawy (stawki minimalne) ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
Stawki podatku zgodnie z art.10 ustawy określa rada gminy w drodze uchwały.

 

Przedmiot opodatkowania (art. 8 ustawy):
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7) autobusy.

Podatnicy podatku od środków transportowych (art. 9 ustawy)
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 

Podmioty wymienione wyżej, są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

 

Wzór deklaracji wraz z załącznikiem obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku został ustalony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436).

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 (pokój nr 1) lub w Referacie Podatków Wydziału Budżetu i Finansów (pokój nr 15), tam też należy składać deklaracje po ich wypełnieniu.
Do deklaracji w przypadku zgłoszenia po raz pierwszy pojazdu do opodatkowania (powstanie obowiązku podatkowego) należy załączyć kserokopię faktury nabycia lub umowy kupna-sprzedaży, a w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu kserokopię dowodu rejestracyjnego. W przypadku składania korekty deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego należy załączyć kserokopię faktury sprzedaży lub decyzji potwierdzającej wyrejestrowanie pojazdu.

 

Właściwość organów podatkowych (art. 9 ustawy)
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku (art. 11 ustawy).
 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
- do dnia 15 września danego roku - II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek (art. 11 ustawy).

 

Wpłaty podatku można dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo (przy ul. Zamkowej 12 lub na Pl.Mickiewicza 43) lub na indywidualne konta bankowe lub na konto rachunku bankowego nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn.
 

Zwolnienia i ulgi:
Zwolnienia w podatku od środków transportowych zostały określone w art. 12 ustawy.
Ulgi w podatku od środków transportowych mogą być udzielane przez organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Zgodnie z art. 67a §1 i art.67b §1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.), organ podatkowy może:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Wnioski i załączniki w powyższych sprawach nie podlegają opłacie skarbowej.

Wnioski w powyższych sprawach wraz z niezbędnymi dokumentami mającymi zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie sprawy można składać w Urzędzie Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 (pokój nr 1 – parter) lub w Referacie Podatków Wydziału Budżetu i Finansów (pokój nr 15).

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji.


 

 

 

Powiadom znajomego