W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości


Podstawa prawna

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości uregulowane są ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).

Stawki podatku zgodnie z art. 5 ustawy określa rada gminy w drodze uchwały.

 

Przedmiot opodatkowania (art. 2 ustawy)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,

- budynki lub ich części,

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości określa art.3 ustawy, zgodnie, z którym podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust.3,

2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3)  użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 -   wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

 -    jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust.2.

 

Obowiązek podatkowy (art. 6 ustawy) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

Osoby fizyczne z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe ujednolicone wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować  wzory Rady Miasta Działdowo uchwała Nr XIV/111/15

Nowe formularze mogą być składane w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104)

Druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości można pobrać w Urzędzie Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 lub elektronicznie:

- Uchwała Nr XIV/111/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo (powstanie obowiązku podatkowego do 30.06.2019 r.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104)  (powstanie obowiązku podatkowego od 01.07.2019 r.) https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych z zastrzeżeniem ust.11, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1)   składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust.3, w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,

3)   wpłacać obliczony podatek w deklaracji podatku od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

 

Wpłaty podatku można dokonać w kasach Urzędu Miasta Działdowo (przy ul.Zamkowej 12 lub na Pl.Mickiewicza 43) lub na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzji lub na konto rachunku bankowego nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn.

 

Zwolnienia

Zwolnienia w podatku od nieruchomości zostały określone w art. 7 ustawy, jak również w uchwałach:

Uchwała Nr XI/119/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/218/08 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/39/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XX/218/08 Rady Miasta Działdowo z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/119/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.), organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, jak również umorzyć w całości lub w części zaległość podatkową i odsetki za zwłokę.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Wnioski w powyższych sprawach wraz z niezbędnymi dokumentami mającymi zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie można składać w Urzędzie Miasta Działdowo ul.Zamkowa 12, pokój nr 1 (parter).

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo

 

 

 

 

Powiadom znajomego