W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn zm.)

Opłacie skarbowej podlega:
1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia  (pozwolenia, koncesji)
2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w skutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie ( pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej:
1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
2) od wydania zaświadczenia  – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy,
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust.1 ustawy.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Stawki opłaty skarbowej zostały określone w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.

Terminy i sposób zapłaty
Szczegółowe zasady dotyczące sposobu potwierdzania zapłaty oraz zwrotu opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Wpłaty można dokonać w
kasie Urzędu Miasta Działdowo (przy ul.Zamkowej 12 lub na Pl.Mickiewicza 43) lub na konto rachunku bankowego nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn.


Właściwość organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia ( pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenia lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu, kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej
1) wyłączenia przedmiotowe z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej  - art. 2 ustawy,
2) zwolnienia na podstawie art.3 i art.3a ustawy,
3) zwolnienia wymienione w załączniku do ustawy  wg kolumny 4,
4) zwolnienia podmiotowe – art. 7 ustawy.

Pobór i zwrot opłaty skarbowej zostały uregulowane przepisem  art.8 i 9 ustawy. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Miejsce złożenia wniosków (podań) w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 (Zamek) - pokój nr 1 (parter) w godzinach pracy urzędu,tel. 23 697-04-00.

Sposób i termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo (ul.Zamkowa 12, 13-200 Działdowo).

 

Powiadom znajomego