W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja


Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów)
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Dokumenty potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
a) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka; odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
b) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
5. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Zawarcie związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Forma załatwienia
1. Sporządzenie aktu małżeństwa.
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika USC.

Termin załatwienia
1. Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
5. Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984r.
6. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
c) konsula.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.
 

Powiadom znajomego