W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym


Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa

zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnymDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- zapewnienie,
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 

Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.
 

Opłaty
1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w Działdowie można dokonać gotówką w kasach tut. Urzędu (ul. Zamkowa 12 lub Pl. Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr:

74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn

3. Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Forma załatwienia
1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.
2. Sporządzenie aktu lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia
1. Do 7 dni (zaświadczenie).
2. Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.
3. Odmowa wydania zaświadczenia (pismo Kierownika USC) lub sporządzenia aktu małżeństwa do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy (pismo Kierownika USC).

Tryb odwoławczy
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma(odpowiednio) o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
6. Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984r.
7. Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.Powiadom znajomego