W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy


 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
2. Do wglądu dowód osobisty osoby meldującej się.
3. Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
4. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania w formie o której mowa w art. 33 § 2 Kpa.
6. Do wglądu dowód osobisty pełnomocnika.

lub przez internet:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet

Opłaty
1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
2. 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej.
3. W przypadku gdy osoba zgłaszająca zameldowanie działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Mickiewicza 43
13 – 200 Działdowo
(ratusz miejski)

Sposób załatwienia sprawy
1. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
2. Wydanie na wniosek zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

W przypadku gdy dane zgłoszone przez osobę zainteresowaną dokonaniem zameldowania budzą wątpliwości, organ wszczyna postępowanie i wydaje decyzję o zameldowaniu osoby, jeżeli faktycznie w lokalu zamieszkuje.
Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej:
1. Podanie z umotywowanym  wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.
2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji   administracyjnej. Opłatę skarbową należy dokonać w kasie Urzędu Miasta.

Miejsce złożenia w/w dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Biuro Obsługi Klienta (parter)
13-200 Działdowo
ul. Zamkowa 12

Termin załatwienia sprawy-wydania decyzji administracyjnej
1 miesiąc,w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Do tych terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy
Na decyzję o zameldowaniu przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia jej stronie.

Pozostałe informacje
1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
2. Zameldowania na pobyt stały noworodka dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia bez konieczności wypełnienia formularza zgłoszenia pobytu stałego.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego