W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

I. TERMIN  ZAŁATWIENIA
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Burmistrz wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 
Wniosek podlega analizie formalnej, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.

II. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumentacja nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych,
2. kopia dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
3. kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem – poświadczona  przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające dane wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a – c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), 
5. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
6. kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu – poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
7. kopia aktu zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku nazwiska innego na ww. dokumentach niż aktualnie używane.

III. OPŁATY
Nie dotyczy

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy – Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, pok. nr 1, parter

V. OSOBY DO KONTAKTU
Kinga Darnowska, Karolina Ługowska
Telefon kontaktowy: 23 697 04 47, 23 697 04 41
Adres e-mail: edukacja@dzialdowo.pl, sio@dzialdowo.pl

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Sposób załatwienia – Burmistrz Miasta Działdowo, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI
Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po upływie roku.

IX. PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584 ze zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2200).

Załączniki

Powiadom znajomego