Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Załącznik Nr 5 do SWZ - wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ - Link i ID postępowania [DOTYCZY MINIPORTALU]
Modyfikacja treści SWZ
Modyfikacja treści SWZ 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z otwarcia ofert
Informacja na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty