Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 19 marca 2020 roku:

Uchwała Nr XVI/146/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasto Działdowo”.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. Nr PN.4131.170.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.)

Uchwała Nr XVI/147/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., poz. 1803

Uchwała Nr XVI/148/20 w sprawie utworzenia na terenie Gminy-Miasto Działdowo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działdowie.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. Nr PN.4131.153.2020 z dnia                          14 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XVI/149/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.

Uchwała Nr XVI/150/20 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XVI/151/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2020. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2020 r. poz. 1468

Uchwała Nr XVI/152/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r., poz. 1739


Uchwała Nr XVI/153/20 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r., poz. 1740Uchwała Nr XVI/154/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Działdowo.

Uchwała Nr XVI/155/20 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.Załączniki:

Uchwała Nr XVI-146-20.pdf
Uchwała Nr XVI-147-20.pdf
Uchwała Nr XVI-148-20.pdf
Uchwała Nr XVI-149-20.pdf
Uchwała Nr XVI-150-20.pdf
Uchwała Nr XVI-151-20.pdf
Uchwała Nr XVI-152-20.pdf
Uchwała Nr XVI-153-20.pdf
Uchwała Nr XVI-154-20.pdf
Uchwała Nr XVI-155-20.pdf