W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017

 

 

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu “Senior-Wigor”
 
Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 
Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Działdowie
 
Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiego Domu Kultury w Działdowie
 
Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2017”
 
Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z herbu Gminy – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Działdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Działdowo oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy okręgowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów: pieczęci okręgowej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo oraz ustalenia zasad związanych z ich stosowaniem

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2017 roku

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2017 roku

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2017 roku"

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 
Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycielioraz form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 
Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych nazw dla wybranych ulic miasta Działdowo, które ulegną zmianie zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 
Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy - Miast Działdowo na rok 2018

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej (na kadencję: 2017-2018) Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej (na kadencję: 2017-2018) Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Dożynkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 16 w Działdowie

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 38 w Działdowie

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 3c w Działdowie

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 8C w Działdowie

Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta Działdowo w roku 2017
 
Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyłonienia nowych nazw dla wybranych ulic miasta Działdowa, które ulegną zmianie zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744. t.j.)
 
Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli  w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 51/2017z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian wWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2017-2025

Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 38 w Działdowie

Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2017” stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2017

Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie

Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Planu obrony cywilnej Gminy - Miasto Działdowo"

Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wolności 23 m. 11 w Działdowie

Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m. 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m. 17 w Działdowie

Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9B m. 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Słonecznej 11 m. 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 6 m. 9B w Działdowie

Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lidzbarskiej 14Bm. 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl. Mickiewicza 13 m. 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 i wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie ul. Grunwaldzka 2 i wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie

Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia działań na terenie Gminy-Miasto Działdowo w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wodociągu miejskiego

Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli z ubiegających z się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie kontynuacji działań na terenie Gminy-Miasto Działdowo w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wodociągu miejskiego

Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 26 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania działań na terenie Gminy-Miasto Działdowo związanych z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wodociągu miejskiego

Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie

Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o zmianie planu dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 12 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie

Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 18 września 2017 r.  w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Polnej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2017-2025

Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Nagród Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę  energii elektrycznej dla Gminy-Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 43 w Działdowie

Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lidzbarskiej 14B m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 11 m.10 w Działdowie

Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Programu szkolenia obronnego Gminy -Miasto Działdowo na lata 2017 - 2019"

Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2016 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2017 roku

Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pt. „Pogodne dzieciństwo – udana przyszłość” i wyznaczenia zakresu obowiązków


Zarządzenie nr 123/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Socjalnej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na  lata 2018-2025

Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2018

Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 15  listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m. 6 w Działdowie

Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 15  listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 20 w Działdowie

Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 15  listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Gen. Józefa Hallera 24 m. 8 w Działdowie

Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 15  listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bielnikowej 6 m. 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 15  listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m. 12 w Działdowie

Zarządzenie nr 132/2017 z dnia 15  listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 19 w Działdowie

Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 20  listopada 2017 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu ostrzegania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Gminy - Miasto Działdowo i funkcjonowania formacji obrony cywilnej przewidzianych do wykonywania zadań specjalnych i ogólnych

Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 136/2017 z dnia 5grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 137/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 138/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 139/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 140/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w mieście Działdowie

Zarządzenie nr 141/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2018

Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy-Miasto Działdowo na lata 2018-2020

Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo   

Zarządzenie nr 144/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury, sprzętu materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 145/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 146/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17

Zarządzenie nr 147/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Działdowie

Zarządzenie nr 148/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
Załączniki

Powiadom znajomego