Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicąDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Podanie o wydanie zaświadczenia.
2. Dokument tożsamości
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.

Forma załatwienia
1. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.
2. Odmowa wydania zaświadczenia - pismo Kierownika USC.

Termin załatwienia
1. Do 7 dni.
2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
4. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.
3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

 

 Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf