Wpisanie do stałego rejestru wyborców


 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.07.2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
             
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
2. Do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
(ratusz miejski, pok.nr 3)

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców

Termin załatwienia sprawy
Pięć dni od dnia wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Pozostałe informacje
1. Wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowanymi na pobyt stały na terenie gminy są ujęci w stałym obwodzie głosowania z Urzędu.
3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do Centralnego R
ejestru Wyborców po wniesieniu w tej sprawie wniosku do Urzędu Miasta Działdowo.
4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą zostać wpisani pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do Urzędu Miasta Działdowo.
5. Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba składająca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Działdowie. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela, umowy najmu lokalu lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.   

 Załączniki:

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.pdf
Oświadczenie o zamieszkiwaniu.pdf
Deklaracja zawierąca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf