Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn.zm)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1628)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożony najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
2. Do wglądu dowód osobisty.
3. W przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczania o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
(ratusz miejski, pok.nr 1)

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie

Pozostałe informacje
1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.  
3. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
4. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca na swoje żądanie otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
6. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
7. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Załączniki: