Zmiana miejsca głosowaniaPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
2. Do wglądu dowód osobisty

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
(ratusz miejski, pok.nr 3)

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie

Pozostałe informacje
1. Wyborca dopisany do spisu zostaje skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
2. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub nigdzie niezamieszkałym przebywającym na obszarze gminy na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy do dnia 12 października 2023 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
3. Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy jest dopisywany do spisu wyborców w  wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

 Załączniki: