Dopisanie do spisu wyborcówPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn.zm)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Do wglądu dowód osobisty.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
Wydział Spraw Obywatelskich
Pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
(ratusz miejski, pok.nr 1)

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie

Pozostałe informacje
1. Wyborca dopisany do spisu zostaje skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
2. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów lub nigdzie niezamieszkałym przebywającym na obszarze gminy na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Przepisu tego nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza.
3. Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,  jest dopisywany do spisu wyborców w  wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

 Załączniki: