Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego

 


 Podstawa prawna
1. Art.104 i 107  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 tj.)
2. Art.40 i 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 tj.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 tj.)
4. Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r., poz. 1424 i 1712).

Wymagane dokumenty
- Wniosek o zajęcie pasa drogowego,
- Projekt techniczny we fragmencie dotyczącym pasa drogowego,
- Decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót,
- Warunki techniczne wykonania przyłącza,
-  Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza  widoczność na drodze albo powoduje  wprowadzenie zmian  w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub  pieszych.

Opłaty
Opłaty naliczane są indywidualnie na podstawie Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r.   w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200  Działdowo
(parter, pok. Nr 1)

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

Termin załatwienia
Do 14 dni
Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pokój nr 3) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Odwołanie składa się w  Urzędzie Miasta Działdowo przy ul. Zamkowej 12 – parter, pok. nr 1.

 

 

 

 Załączniki:

Wniosek Inwestor - umieszczenie.pdf
Wniosek Wykonawca - zajęcie.pdf
Wniosek Wnioskodawca - zajęcie i umieszczenie.pdf