Uchwała nr XLVI/392/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie-Miasto Działdowo na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała nr XLVI/393/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała nr XLVI/394/22 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/293/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Uchwała nr XLVI/395/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała nr XLVI/396/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Działdowie.

Uchwała nr XLVI/397/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030.

Uchwała nr XLVI/398/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2022. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2022 r. poz. 3762)Załączniki:

Uchwała nr XLVI-392-22
Uchwała nr XLVI-393-22
Uchwała nr XLVI-394-22
Uchwała nr XLVI-395-22
Uchwała nr XLVI-396-22
Uchwała nr XLVI-397-22.zip
Uchwała nr XLVI-398-22