Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Działdowo - klauzula informacyjna


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miasta w Działdowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez umdzialdowo@netbiz.com.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo.

I. Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.

II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Sławomir Księżopolski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl, adres do korespondencji: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Urząd pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta Działdowo, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Miasta Działdowo
Działdowo, dnia 24 maja 2018 r.