Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miasta Działdowo

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
Urząd Miasta Działdowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Działdowo.

pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwiane na stronie podmiotowej BIP
  • odpowiedni kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • moduł wyszukiwania
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • skróty klawiszowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-11-25

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Nina Leśna

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Nina Leśna

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: bhp@dzialdowo.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 236970446

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Informujemy, iż na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Burmistrz Miasta Działdowo z dniem 25 września 2020 powierzył Pani Ninie Leśnej (tel. 23 697 04 46, bhp@dzialdowo.pl) pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Działdowo.  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna:
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
tel. 23 697 04 00
fax. 23 697 04 02

 

Budynek przy ul. Zamkowej 12 (Zamek)
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek administracyjny Urzędu Miasta posiada jedno wejście od strony ulicy Zamkowej, które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podnośnik pionowy, wejście do budynku z poziomu dziedzińca).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Obiekt posiada windę podnoszącą do II piętra umożliwiającą dostęp do większości wydziałów, schodołaz, korytarz o szerokości około 1,5 metra. Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Obiekt posiada podnośnik pionowy, windę i schodołaz. Pozostałych udogodnień brak.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wjazdu na teren dziedzińca zamkowego.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 
W Urzędzie Miasta Działdowo nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. 

 

Budynek przy Pl. Mickiewicza 43 (Ratusz – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Kasa)

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada jedno wejście od strony fontanny, drugie od strony parkingu i trzecie od strony ulicy Jagiełły. Wejścia pierwsze i trzecie dostosowano dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem podjazdu stałego wyposażonego w poręcze i pochwyty.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wszystkie pomieszczenia Urzędu Miasta znajdują się na poziomie parteru. Korytarz o szerokości ponad 1,5 metra. Brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak udogodnień.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Wokół budynku znajduje się ogólnie dostępny parking z wyznaczonymi czterema miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 
W Urzędzie Miasta Działdowo nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 
Budynek przy ul. Zamkowej 6 (Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych)
 
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia dostępne z poziomu gruntu, dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Obiekt posiada windę podnoszącą do wysokości I poddasza umożliwiającą dostęp do większości pomieszczeń w budynku, szerokość korytarzy dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie można dostosować schodów wewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze względu na charakter zabytkowy obiektu.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Obiekt posiada windę. Pozostałych udogodnień brak.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie działki znajdują się oznakowane miejsca postojowe z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dojazdu utwardzonym podjazdem pod sam budynek i drzwi wejściowe.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. 
W Urzędzie Miasta Działdowo nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 (Straż Miejska)

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Brak dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Brak udogodnień.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak udogodnień.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku nie ma utwardzonego parkingu. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. 
W Urzędzie Miasta Działdowo nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 


Aplikacje mobilne:

brakDodatkowe informacje: