Uchwały podjęte przez Radę Miasta Działdowo w dniu 23 stycznia 2020 roku:

Uchwała nr XV/135/20 w sprawie ustanowienia roku 2020 na terenie Gminy-Miasto Działdowo Rokiem Jubileuszu 100-lecia przyłączenia Działdowa do Polski.

Uchwała nr XV/136/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała nr XV/137/20 w sprawie zmiany uchwały nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.

Uchwała nr XV/138/ 20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowo na rok 2020.

Uchwała nr XV/139/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Działdowo na rok 2020.

Uchwała nr XV/140/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Działdowo na rok 2020.

Uchwała nr XV/141/20 w sprawie odmowy uznania za pomniki przyrody.

Uchwała nr XV/142/20 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Działdowo.

Uchwała nr XV/143/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Działdowo.

Uchwała nr XV/144/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie-Miasto Działdowo w roku szkolnym 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2020 r., poz. 924)

 

Uchwała nr XV/145/20 w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo.