Od dnia 02 września 2020 roku obsługę bankową Gminy-Miasto Działdowo prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1 10-061 Olsztyn.
Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian:

Nr rachunku bakowego (podstawowego): 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

Wpłaty dokonywane przez osoby przebywające za granicą:
IBAN: PL 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
SWIFT: BPKOPLPW 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

Ww rachunek dotyczy wpłat m. in. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu, dzierżawy, opłaty za udostępnienie gruntów pod reklamę, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży działek, sprzedaży lokali, opłat adiacenckich, trwałego zarządu, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, mandatów wystawionych przez Straż Miejską w Działdowie, opłaty za udostępnienie danych osobowych, opłaty za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych, za wydanie duplikatu Działdowianina.

Numer rachunku bankowego do wpłaty opłat ze Strefy Płatnego Parkowania w Działdowie:
15 1020 3541 0000 5502 0327 8363.