Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Akty prawa miejscowego - kadencja 2018-2023

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćUchwała nr III/9/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy- Miasta Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku, poz. 5533)


Uchwała nr III/12/18 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku, poz. 5534)

Uchwała nr III/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku, poz. 33)

Uchwała nr III/21/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku, poz. 34)


Uchwała nr IV/26/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2019 roku, poz. 1097)

Uchwała nr IV/30/19 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1392)

Uchwała nr IV/31/19 w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1393)

Uchwała nr IV/32/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2019 roku, poz. 1564)


Uchwała nr IV/33/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/336/18 Rady Miasta Działdowo z 29 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2019 roku, poz. 1423)

Uchwała nr IV/34/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1394)

Uchwała nr IV/37/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2019 roku, poz. 1395)

Uchwała nr IV/38/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, poz. 1219)

Uchwała nr IV/39/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2019 roku, poz. 1424)

Uchwała nr V/43/19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku, poz. 2141)


Uchwała nr V/45/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2019 roku, poz. 1532)


Uchwała nr V/48/19
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2100)

Uchwała nr V/49/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 1 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2101)

Uchwała nr V/50/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 2 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2102)

Uchwała nr V/51/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 3 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2103)

Uchwała nr V/52/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 4 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2104)

Uchwała nr V/53/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 5 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2105)

Uchwała nr V/54/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 6 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2106)

Uchwała nr V/55/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 7 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2107)

Uchwała nr V/56/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 8 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2108)

Uchwała nr V/57/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 9 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2109)

Uchwała nr V/58/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 10 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2110)

Uchwała nr V/59/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 11 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2111)

Uchwała nr V/60/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 12 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2112)

Uchwała nr V/61/19
w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla Nr 13 w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku, poz. 2113)

Uchwała nr VI/67/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2019 roku, poz. 2507)

Uchwała nr VI/68/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2019 roku, poz. 2590)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.261.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 maja 2019 r.)

Uchwała nr VI/71/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2019 roku, poz. 2668)

Uchwała nr VIII/73/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2019 roku, poz. 3834)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.408.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 lipca 2019 r.)

Uchwała nr VIII/78/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2019 roku, poz. 3291)

Uchwała nr VIII/82/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku, poz. 3992)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.429.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r.)


Uchwała nr VIII/85/19 w sprawie zmiany nazwy Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie na „Muzeum Pogranicza w Działdowie” oraz nadania Statutu Muzeum Pogranicza w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2019 roku, poz. 3635)

Uchwała nr IX/87/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, poz. 4231)

Uchwała nr IX/88/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych -osiedli
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, poz. 4232)

Uchwała nr IX/90/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, poz. 4233)

Uchwała nr IX/91/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, od dnia 1 września 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, poz. 4234)

Uchwała nr IX/93/19 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, poz. 4235)

Uchwała nr IX/94/19 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, poz. 4236)

Uchwała nr IX/96/19 w sprawie zmiany w uchwale nr X/98/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 września 2011 r. dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo służebnością przesyłu
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 września 2019 roku, poz. 4407)

Uchwała nr X/99/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/254/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2019 roku, poz. 4473)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego