Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Uchwała Nr III/8/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2014
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku,
poz.4181)

Uchwała Nr IV/13/14 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2015 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2015 roku,
poz.31)

Uchwała Nr IV/17/14 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2015 roku,
poz.489)

Uchwała Nr IV/18/14 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2015 roku,
poz.490)

Uchwała Nr V/25/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2015 roku,
poz.500)

Uchwała Nr VI/32/15w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2015 roku,
poz.722)

Uchwała Nr VI/35/15
w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2015 roku,
poz.1134)

Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
poz.1581)

Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
poz.1582)

Uchwała Nr VII/43/15 zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2015 roku,
poz.1186)

Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
poz.1583)

Uchwała Nr VIII/54/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku,
poz.1968)

Uchwała Nr VIII/55/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku,
poz.1969)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-210/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. stwierdziło nieważność § 3 tej uchwały


Uchwała Nr VIII/59/15 w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, poz.2343)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.168.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 1 pkt 2 uchwały oraz § 2 ust. 2, § 3 ust. 4 i 5, a także § 8 załącznika do uchwały


Uchwała Nr VIII/60/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej nr 2525/1 o obszarze 0,0019 ha, działki oznaczonej nr 2525/2 o obszarze o,0096 ha, działki oznaczonej nr 2525/3 o obszarze 0,0048 ha i działki oznaczonej nr 2525/4 o obszarze 0,0005 ha zapisanych w księdze Wieczystej Nr EL1D/00018718/7 stanowiących część ul. Kolejowej w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz.2266)

Uchwała Nr VIII/61/15 w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 2/42 o obszarze 0,0111 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00038392/1 położonej w Działdowie przy ul. Kolejowej do kategorii drogi gminnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz.2267)

Uchwała Nr XI/70/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku,
poz.2298)

Uchwała Nr XI/75/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku,
poz.2883)


Uchwała Nr XII/83/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
poz.3001)

Uchwała Nr XII/86/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości lub ich części wchodzących w skład infrastruktury „ostatniej mili”
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku,
poz.3002)
Uchwałą z dnia 21 września 2015 r. nr 0102-321/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  stwierdziło nieważność § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

Uchwała Nr XII/87/15 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2015 roku,
poz.3182)

Uchwała Nr XII/88/15 w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku,
poz.3216)

Uchwała Nr XII/90/15 w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2015 roku,
poz.3183)

Uchwała Nr XII/91/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  na obszarze Gminy-Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2015 roku,
poz.3270)


Uchwała Nr XIII/97/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 roku, poz.3727)

Uchwała Nr XIII/102/15 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2015 roku, poz. 4203)

Uchwała Nr XIV/106/15 w sprawie nadania statutu ośrodkowi wsparcia pn. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”  w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku,
poz. 5306)

Uchwała Nr XIV/107/15 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku,
poz. 5068)


Uchwała Nr XIV/109/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4647)

Uchwała Nr XIV/110/15 w sprawie podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4648)

Uchwała Nr XIV/111/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4649)

Uchwała Nr XIV/112/15 w sprawie opłaty targowej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4650)

Uchwała Nr XIV/113/15 w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 5069)

Uchwała Nr XIV/115/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4651)

Uchwała Nr XIV/121/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku,
poz. 4652)
Uchwałą z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 0102-567/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność § 3 i 8 ust. 5 uchwały

Uchwała Nr XV/126/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącej opłaty targowej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 10)

Uchwała Nr XV/130/15 w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 11)

Uchwała Nr XV/131/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 12)

Uchwała Nr XV/134/15 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2016 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2016 roku,
poz. 13)


Uchwała Nr XV/138/15 w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lutego 2016 roku, poz. 610)

Uchwała Nr XVI/143/16 w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 marca 2016 roku,
poz. 1099)

Uchwała Nr XVI/147/16
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2016 roku,
poz. 1160)

Uchwała Nr XVI/148/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2016 roku,
poz. 1161)

Uchwała Nr XVI/149/16 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2016 roku,
poz. 1162)


Uchwała Nr XVI/151/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2016 roku, poz. 771)

Uchwała Nr XVII/155/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2016 roku,
poz. 1454)

Uchwała Nr XVII/158/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2016 roku,
poz. 1455)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-248/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały

Uchwała Nr XVII/161/16 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku,
poz. 1665)

Uchwała nr XVIII/168/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
poz. 1846)

Uchwała nr XVIII/169/16 w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
poz. 1847)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-261/16 z dnia 18 maja 2016 r. stwierdziło nieważność uchwały

Uchwała nr XVIII/170/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
poz. 1848)

Uchwała nr XIX/174/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy-Miasto Działdowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku,
poz. 2638)

Uchwała nr XIX/181/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku,
poz. 2639)

Uchwała nr XIX/185/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/182/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2016 roku,
poz. 2989)

Uchwała nr XIX/186/16 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2016 roku,
poz. 2990)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.285.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność pkt 2, 3 i 4 załącznika do uchwały

Uchwała nr XIX/187/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2016 roku,
poz. 2991)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.310.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w części dotyczącej § 2 ust. 1 pkt 6 w zakresie sformułowania: "bez zbędnej zwłoki", a także sformułowania "oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości", § 2 ust. 1 pkt 7 w zakresie sformułowania: "polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów", § 3 ust. 1 i ust. 3 w zakresie sformułowania: "zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych", § 4 ust. 7, § 4 ust. 9 w zakresie sformułowania: "zakazuje się mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi", § 5 pkt 1, § 16 w zakresie sformułowania: "oraz w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby, również w innych terminach"

Uchwała nr XIX/189/16 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2016 roku,
poz. 3193)
Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.289.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 6 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 załącznika do uchwały

Uchwała nr XX/195/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
poz. 3382)

Uchwała nr XXI/197/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2016 roku,
poz. 3725)

Uchwała nr XXI/199/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2016 roku,
poz. 3650)

Uchwała nr XXII/201/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku,
poz. 5206)

Uchwała nr XXII/203/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku,
poz. 4481)

Uchwała nr XXII/204/16 w sprawie podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku,
poz. 4482)

Uchwała nr XXII/206/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2016 roku,
poz. 4483)

Uchwała nr XXIII/208/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku,
poz. 5019)

Uchwała nr XXIV/209/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku,
poz. 56)

Uchwała nr XXIV/212/16 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku,
poz. 57)

Uchwała nr XXIV/221/16 w sprawie zaliczenia działki oznaczonej nr 925/42 o powierzchni 0,0313 ha zapisanej w Księdze Wieczystej nr EL1D/00018718/7 położonej w Działdowie przy ul. Elizy Orzeszkowej do kategorii drogi gminnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 roku,
poz. 564)

Uchwała nr XXIV/222/16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo, będących własnością Gminy-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 roku,
poz. 565)

Uchwała nr XXIV/223/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku,
poz. 58)


Uchwała nr XXV/229/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2017 roku, poz. 988)

Uchwała nr XXVI/236/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2025)

Uchwała nr XXVI/237/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2026)

Uchwała nr XXVI/238/17 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2027)

Uchwała nr XXVI/239/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
poz. 2028)

Uchwała nr XXVI/241/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
poz. 1555)

Uchwała nr XXVI/243/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasto Działdowo na lata 2014-2020”
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
poz. 1946)

Uchwała nr XXVI/245/17 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku,
poz. 1947)

Uchwała nr XXVII/250/17 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku, poz. 2683)

Uchwała nr XXVII/252/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017 roku, poz. 2420)

Uchwała nr XXVII/253/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy-Miasto Działdowo, instrumentem płatniczym
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017 roku,
poz. 2421)

Uchwała nr XXIX/260/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2577)

Uchwała nr XXIX/261/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2578)

Uchwała nr XXIX/262/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2579)

Uchwała nr XXIX/263/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2580)


Uchwała nr XXIX/264/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2581)


Uchwała nr XXIX/265/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2582)


Uchwała nr XXIX/266/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2583)


Uchwała nr XXIX/267/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2584)


Uchwała nr XXIX/268/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2585)


Uchwała nr XXIX/269/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2586)


Uchwała nr XXIX/270/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2587)


Uchwała nr XXIX/271/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku,
poz. 2588)

Uchwała nr XXX/276/17
 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lipca 2017 roku, poz. 2876)

Uchwała nr XXXI/284/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 201
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2017 roku,
poz. 3071)


Uchwała nr XXXII/289/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, poz. 3398)

Uchwała nr XXXII/290/17 w sprawie nadania nazwy dla ronda ulicznego położonego na terenie miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, poz. 3485)

Uchwała nr XXXII/291/17 zmieniającą uchwałę nr XII/87/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
poz. 3486)

Uchwała nr XXXIV/292/17 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 października 2017 roku, poz. 3843)

Uchwała nr XXXIV/294/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 3659)


Uchwała nr XXXV/300/17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo w rejonie ulicy Mławskiej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku, poz. 4868)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr PN.4131.361.2017 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 r.)

Uchwała nr XXXV/303/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, poz. 4471)

Uchwała nr XXXV/305/17 w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku, poz. 4794)
Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr PN.4131.336.2017 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXXVI/313/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 roku, poz. 4737)

Uchwała nr XXXVI/314/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Działdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5221)

Uchwała nr XXXVI/315/17 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku, poz. 5162)

Uchwała nr XXXVI/316/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku, poz. 5163)

Uchwała nr XXXVII/321/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Działdowie
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku, poz. 320)

Uchwała nr XXXVII/323/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5227)

Uchwała nr XXXVII/326/17 w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2018 rok
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5228)

Uchwała nr XXXVII/329/17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, poz. 5229)

Uchwała nr XXXVII/330/17 zmieniającą uchwałę nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku, poz. 133)

Uchwała nr XXXVIII/332/18 w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, poz. 391)

Uchwała nr XXXVIII/333/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy-Miasta Działdowo przez osoby prawne inne niż Gmina-Miasto Działdowo lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku, poz. 392)

Uchwała nr XXXIX/336/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku, poz. 1945)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.165.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r.)

Uchwała nr XXXIX/347/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2018
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku, poz. 1482) 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij