W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydanie / wymiana dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML

Wymiana dowodu osobistego

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet
2. Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm przedstawiającą wizerunek twarzy w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowane cyfrowo orzeczenie lub zaświadczenie a przy odbiorze dowodu osobistego składa się oryginały tych dokumentów
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
3. Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
4. W przypadku niezgodności danych odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie

Miejsce złożenia dokumentów:
Dowolny organ gminy na terytorium RP

Opłaty
Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy
30 dni

Miejsce odbioru dokumentu:
W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek


Pozostałe informacje:
1. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście za wyjątkiem:
a) osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w imieniu której wniosek składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia, których obecność nie jest wymagana przy składaniu wniosku o dowód osobisty
2. Osoby obowiązane do posiadania dowodu osobistego mogą same złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
3. Osoby, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie mogą same złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego powiadamiają o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby
4. Dowód osobisty odbiera się osobiście, za wyjątkiem:
a) osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny,
b) osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub kurator,
c) osób chorych i niepełnosprawnych, od których wniosek o dowód był przyjmowany w miejscu ich pobytu, za których odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu
5. Dowód osobisty wydawany jest na 10 lat
6. Dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia dowód osobisty wydawany jest na 5 lat
7. Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca przedstawi organowi gminy:
a) potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego
b) albo dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu przez organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń w zakresie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
c) albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego
8. Warstwa elektroniczna dowodu zawiera wszystkie dane, które znajdują się warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: potwierdzenia obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikat podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat potwierdzenia obecności aktywny jest w każdym dowodzie. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia aktywny jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN. Certyfikat podpisu osobistego aktywny będzie po wyrażeniu zgody i nadaniu indywidualnego numeru PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze lub w dowolnym czasie. Kod PUK, który otrzymujemy przy odbiorze dowodu osobistego służy do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym ich wprowadzeniu

Przyczyny złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego:
1. Upływ terminu ważności dowodu osobistego. W takim przypadku wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności
2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Nie trzeba wymieniać dowodu, jeżeli zmienia się adres zameldowania
3. Zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym
4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. W takim przypadku wniosek należy złożyć niezwłocznie.
5. Wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej na e-dowód

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. Z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego
2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego
3. Z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego
4. Po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym
5. Po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów nie nastąpi cofnięcie zawieszenia dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane