Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Wydanie / wymiana dowodu osobistego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Wydanie / wymiana dowodu osobistegoPodstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz.1131 z późn.zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz.212).


Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm przedstawiającą wizerunek twarzy w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn.zm.)

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowane cyfrowo orzeczenie lub zaświadczenie a przy odbiorze dowodu osobistego składa się oryginały tych dokumentów.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

4. W przypadku niezgodności danych odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie.


Miejsce złożenia dokumentów:

Dowolny organ gminy na terytorium RP.


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy

30 dni.


Miejsce odbioru dokumentu:

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.


Pozostałe informacje:

1. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej do czasu uruchomienia przez MSW centralnej usługi na ePUAP, wypełniony dokument można przesłać wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony www.epuap.gov.pl) i przy wykorzystaniu formularza pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wypełniony dokument należy załączyć do formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego. W celu wysłania wniosku o dowód osobisty w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP.

2. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście za wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w imieniu której wniosek składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia, których obecność nie jest wymagana przy składaniu wniosku o dowód osobisty.

3. Osoby obowiązane do posiadania dowodu osobistego mogą same złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

4. Osoby, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie mogą same złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego powiadamiają o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście, za wyjątkiem:

  - osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny,

  - osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za którą dowód odbiera rodzic lub kurator,

  - osób chorych i niepełnosprawnych, od których wniosek o dowód był przyjmowany w miejscu ich pobytu, za których odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu

6. Dowód osobisty wydawany jest na 10 lat.

7. Dzieciom, które nie ukończyły 5 roku życia dowód osobisty wydawany jest na 5 lat.


Przyczyny złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego:

1. Upływ terminu ważności dowodu osobistego. W takim przypadku wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.

3. Zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym.

4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. W takim przypadku wniosek należy złożyć niezwłocznie.


Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1. Z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

3. Z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego.

4. Po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij