W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis / zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
- wniosek (druk można pobrać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego,  ul. Zamkowa 12, pokój Nr 3),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał), w przypadku zwolnienia z opłaty należy dołączyć kopię urzędowo poświadczonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty
Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł,
b) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł,
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata skarbowa płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn
. Tytuł wpłaty: opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Termin załatwienia sprawy
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty opłaty za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odwołanie składa się w Wydziale Organizacyjnym – parter, pok. nr 1.

 


Informacje dodatkowe:
 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Działdowo jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Działdowo wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.
 

Wykreślenie z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) następuje w przypadku, gdy:
a) przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym,
b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
c) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę,
d) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
e) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem,
f) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
g) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
h) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane